About us

STAR LIGHTING คือ แนวหน้าแห่งวงการแสงสว่าง ที่ถูกออกแบบโดยการใช้ซอฟแวร์ CAD 3D และ SIMULATOER ต่างๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะห์ความร้อนของ HEAT SINK ซึ่งส่งผลต่อ CHIP LED เพื่อการระบายความร้อยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ CHIP LED มีอายุการให้งานที่ยาวนานขึ้น

ทั้งนี้ STAR LIGHTING ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้บริการด้วยใจทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อให้มั่นใจว่า STAR LIGHTING
คือคู่ค้าที่ดีที่สุดของคุณ